Avicenna

Avicenna
­

(Ibn-i Sinanin Sifa Kitabi)

Ibn-i Sina

­

Leírás

Özet olarak tüm tıpçalışmaları & Bilim felsefesi & Hayat hikayesi & Metodolojisi veTahlilleri ilaveli

 İbni Sinâ, dahaçocukluğunda, çevresini hayrete düşüren bir zekâ ve hafıza örneği göstermiştir.Küçük yaşta çağının bütün, ilimlerini öğrenmişti. Gündüz ve gece okumakla vakitgeçirir, mum ışığında saatlerce, çoğu zaman sabahlara kadar çalışırdı. Pek azuyurdu.

  Buhara Emiri Nuhİbni Mansur’u ağır bir hastalıktan kurtardı ve bu yüzden de Samanoğullarısarayının kütüphanesinde çalışma iznini aldı. Bu sayede pek çok eseri elininaltında bulduğu için vaktini kitap okumak ve yazmakla geçirdi. Hükümdar öldüğüzaman o, henüz yirmi yaşındaydı ve Buhârâ'dan ayrılarak Harzem'e gitti:EI-Bîrûni gibi büyük bir şöhret ve değerin, onun çalışkanlığına, bilgisine değervermesi, kendisini yanına kabul etmesi, beraber çalışması, hakkında kıskançlığayol açtı. Bu yüzden takibata bile uğradı. Harzem'de barınamayarak yenidenyollara düştü. Şehirden şehre dolaşarak nihayet Hemedan'a kadar geldi ve oradakalmaya karar verdi.

 İbni Sînâ, çoğu fizik,astronomi ve felsefeyle ilgili olarak 150 civarında eser yazmıştı. Farsça olanbirkaçı dışında bunların hepsi Arapça'dır. Çünkü o devirde ilim eserlerini Arapdiliyle yazmak âdetti. Arapça'ya bu bakımdan değer verilirdi. Bilhassa tıpilmine dair araştırmaları son derece orijinal ve doğrudur. Bu yüzden doğu vebatı hekimliğine kelimenin tam anlamıyla, 600 yıl, hükmetmiştir.

 Eserleri Batı dillerineLatince yoluyla çevrilerek Avicenna diye şöhrete ulaşan İbni Sinâ, yanlışolarak bir süre Avrupa'da İranlı hekim ve filozof olarak tanınmıştır. Bunun dasebebi, eserlerini Türkçe yazmamış olmasındandır… Bununla beraber, batılılar dakendisini Hâkim-i Tıb, yani hekimlerin piri ve hükümdarı olarak kabuletmişlerdir. 16 yaşındayken pratik hekimliğe başlayan İbni Sinâ, resmî saraydoktorluğu da yapmıştır. 

 

İÇİNDEKİLER:

İBN-İ  SİNA’NINHAYATI ve ÇALIŞMALARI

 

ESERLERİ

 İbn-i Sina’nın FelsefiAnlayışı

Varlık ve Mantık

İBN-İ SİNA VE VARLIKFELSEFESİ

VARLIK FELSEFESİ VE İBNSİNA*

Varlığa İlişkinGörüşleri:

İBN-İ SİNA’DA 3 MESELE

 

A- VARLIK BİLİNCİ’NİNÖNCELİĞİ

 

B- İNAYET VE ŞERRİN İLAHİKAZADA BULUNUŞU (KÖTÜLÜK PROBLEMİ)

 

C-FİİLLERİN ALLAHTANSUDURU

İBN-İ SİNA’NIN BİLİMFELSEFESİ

İSLAMDA SİMYA VE İBN-İSİNA’NIN SİMYAYA KATKILARI..

Tarihi özgeçmişi

İnkar ve Muhalefet

Batıya Etkisi

İBN-İ SİNA’NIN TIPFELSEFESİ

İBN-İ SİNANIN TIPTARİHİNDEKİ YERİ….

Tıp Sahasındaki BazıBuluşları

TIBBIN KANUNU ESERİHAKKINDA..

İBN-İ SİNA’NIN ŞİFAFELSEFESİ

İBN-İ SİNA’NIN VARLIK VEEVREN FELSEFESİ

İBN-İ SİNA VE SUDURNAZARİYESİ…

İBN-İ SİNA VE SPİNOZADADİN VE FELSEFE İLİŞKİLERİ

B. İBN SİNÂFELSEFESİNDE ÂLEMİN KIDEMİ/EZELİLİĞİ SORUNU

 

C. GENEL DEĞERLENDİRME

İSLAM METAFİZİĞİ VE İBN-İSİNA

İslam Metafiziğine KısaBir Bakış:

İbn Sînâ’ya GöreNefsin Bedenden Ayrılışı Sonrası Durumu

İBN-İ SİNA’NIN“El-İşârâtü ve’t-Tenbîhâtü fi’l-Mantıkı ve’l-Hikme” Kitabı Hakkında

İBN-İ SİNA VE EĞİTİM

İBN-İ SİNA’NIN PSİKOLOJİKYAKLAŞIMLARI

İbn Sina’nın AileSiyasetine Dair Risalesindeki Temel Görüşleri

KENDİ AĞZINDAN İBN-İ SİNA

Gençlik ve OlgunlukDevresi (M. 997 -1005)

Seyahatler Devresi(M.1005-1014)

(İbn-i Sînâ’nınHayatında) Büveyhîler Devresi

İbn-i Sînâ’nın HayatındaKâkûyîler Devresi (M. 1024 -1037)

İBN-İ SİNA’DA NAMAZ VEŞİFA BAĞLANTISI

 

İBN-İ SÎNÂ’NIN NAMAZRİSALESİ

Namazın Mahiyeti:

Namaz: Namaz, nefs-inatıkanın, gök cisimlerine benzemesi ve ebedî sevap istemek için Mutlak olanHakk’a tapınması demektir.

Namazın hakikati:

Namazın Zahir ve BatınaAyrılması Beyanındadır:

Bu bölüm önceki iki kısımnamazdan her birinin kime ve hangi sınıfa vacib olduğunu bildirir:

İBN-İ SİNA’NIN RUH İLEİLGİLİ KASİDESİ

ÖZETLE İBN-İ SİNANINBİLİME KATKILARI

İBN-İ SİNANIN UNUTULMAYANSÖZLERİ

Egyéb információk
ISBN szám:
­
Értékelések (0)
­
­

Eddig még nem érkezett értékelés a termékre.

Legyél Te az első!